KRATAK SADRŽAJ

Zemlje članice EU imaju obavezu poštivati strategije iz područja umanjivanja posljedica klimatskih promjena, u području zaštite voda, upravljanja rizicima zaštite okoliša i očuvanja krajobraza, bioraznolikosti i kvalitete tla. Kako bismo dosegli zadane ciljeve potrebno je podizati svijest o onečišćivačima koji dospijevaju u okoliš iz poljoprivrede, stjecati znanja o dobroj poljoprivrednoj praksi u pojedinim granama poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo, povrćarstvo, stočarstvo), radi zaštite okoliša.

Zahvaljujući klimatskim, gospodarskim i prirodnim osobitostima, projektno područje tradicionalno je poljoprivredno područje, te se posljednjih godina suočava s prirodnim nepogodama, poplavama i sušama. Praćenje promjena na nacionalnoj razini i u prekograničnom području važan je korak za podizanje svijesti i rješavanje problema u području zaštite okoliša.

Analizama trenutnog stanja onečišćenja tala i vode nitratima i pesticidima, provjeravanje sastava i kakvoće stočne hrane, načina držanja stoke na farmama, procjena dobrobiti i zdravstvenog stanja životinja, provjere i analize gospodarenja stajskim gnojivom i načini korištenja gnojiva i organskih gnojiva na poljskim usjevima, uspostavit će se sustav nadzora, praćenja i upravljanja s aspekta optimizacije proizvodnje i ostvarivanja dobrobiti za životinje, a jednako tako i ljude. Jedan od glavnih problema danas je nedostatak obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača za adekvatno gospodarenje tlom, vodama, kao i novi izazovi u stočarskoj proizvodnji.

Očuvanje okoliša i kvaliteta života ne treba biti ograničeno na pojedinca, lokalne samouprave ili ostati samo pitanje na nacionalnoj razini.

Teritorijalna suradnja u prekograničnim područjima omogućava identificiranje zajedničkih problema i nedostataka, sprječavanje rizika i promicanje važnosti očuvanja okoliša i važnosti življenja u skladu s prirodom, što dugoročno doprinosi ukupnom razvoju regionalne suradnje, međunarodnom jačanju konkurentnosti i društvenom smanjenje ekonomske nejednakosti.

Prekogranična suradnja omogućava povećanu razmjenu iskustava i informacija između hrvatskih i srpskih partnera u području poljoprivredne proizvodnje, revitalizacije na ekološki prihvatljiviji način na temelju analitičke metodologije proizvodnje i tehnologije te zajedničke implementacije rješenja koja su zasigurno bolja jer se rezultati ne mogu postići djelovanjem samo na lokalnoj i nacionalnoj razini. Zajednička prekogranična inicijativa planira podići svijest i interes zajednice za poljoprivrednu proizvodnju, zaštitu okoliša i revitalizaciju, te poboljšanje kvalitete hrane. U tom će smislu ovaj projekt pružiti platformu znanja o utjecaju održive poljoprivredne proizvodnje na okoliš i kvalitetu očuvanja života. Također će educirati relevantnu zajednicu o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji kroz različite znanstvene i stručne obrazovne materijale.